પુસ્તક આધારિત પરીક્ષણ «Spiral Dynamics:
Mastering Values, Leadership, and
Change» (ISBN-13: 978-1405133562)
મફત માટે સાઇન અપ કરો. કોઈ ક્રેડિટ કાર્ડ જરૂરી

જકાત બાસ્કેટ માટે ઉમેરવામાં આવે છે

બાસ્કેટ પર જાઓ
OK