ការធ្វើតេស្តដែលមានមូលដ្ឋានលើសៀវភៅ «Spiral
Dynamics: Mastering Values, Leadership, and
Change» (ISBN-13: 978-1405133562)
ចុះ​ឈ្មោះ​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ។ ពុំត្រូវការកាតឥណទាន

ពន្ធត្រូវបានបន្ថែមទៅកន្ត្រក

ចូលទៅកាន់កន្ត្រក
OK