ಪುಸ್ತಕ ಆಧಾರಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ «Spiral Dynamics:
Mastering Values, Leadership, and
Change» (ISBN-13: 978-1405133562)
ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ

ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಹೋಗಿ
OK