පොත පදනම් ටෙස්ට් «Spiral Dynamics:
Mastering Values, Leadership, and
Change» (ISBN-13: 978-1405133562)
නිදහස් සඳහා ලියාපදිංචි වන්න. අවශ්ය නැත ක්රෙඩිට් කාඩ්

ගාස්තු පැසිපන්දු එකතු

පැසිපන්දු වෙත යන්න
OK