புத்தகத்தை அடிப்படையாக சோதனை «Spiral
Dynamics: Mastering Values, Leadership,
and Change» (ISBN-13: 978-1405133562)
இலவசமாக பதிவு செய்யுங்கள். இல்லை கடன் அட்டை தேவை

சுங்கத்தீர்வை கூடை சேர்க்கப்படும்

கூடை சென்று
OK